کیهان لندن

هوشنگ وزيري ۱ ؛ سايه روشن هاي يك چپ نماي دوران پهلوي

نیمه پنهان

هوشنگ (محمد) وزيري'' يكي از نامداران جريان روشنفكري ''چپ نما'' و يكي از كارگزاران مطبوعاتي رژيم در آخرين دهه حيات اقتدار محمدرضا پهلوي است . او در سال ۱۳۰۹ شمسي به دنيا آمد دوره دبستان را به پايان نرسانده بود كه نيروهاي متفقين به ايران هجوم آوردند و ديكتاتور ايران رضاخان را با خفت و خواري از اريكه قدرت به ...

Read More »
WpCoderX