فضل الله زاهدی

رئیس دولت کودتا به روایت تصاویر ؛ فضل الله زاهدی از آغاز تا تبعید محترمانه از کشور !

فضل الله زاهدی در ظهرگاه 28 مرداد 1332،آنگاه که می خواست تلگرامی به شاه بنویسد وخبر پیروزی خود را اطلاع دهد

درفروردین ماه ۱۳۳۴،اختلافات محمدرضا پهلوی وفضل الله زاهدی به اوج خود رسید.شاه به کمتر از برکناری او رضایت نمی دادوالبته زمینه های داخلی وخارجی لازم را برای این امر ایجاد کرده بود.زاهدی اما، خود را بازگرداننده تاج وتخت به محمدرضا می انگاشت وبرایش دشوار بود که شاه چنین فرجامی را برای او رقم زند.نهایتا او درقبال امتیازاتی پذیرفت که به ...

Read More »

عکس کمیاب از زاهدی، کودتاچی ایرانی

زاهدی

عکسی کم یاب از سپهبد فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر مصدق فردای روز کودتا در اداره شهربانی؛ پس از آنکه صبح ۲۸ مرداد اداره شهربانی به دست نیروهای کودتاچی افتاد، زاهدی تصمیم گرفت این محل را مقرر دولت نظامی خود کند. گفتنی است کاخ اداره شهربانی اکنون به عنوان ساختمان شماره ۹ وزارت امور خارجه ...

Read More »
WpCoderX