جمشید کشفی

جمشيدكشفي -۲ ( آخر ) كارگزاران اسرائيل درايران

جمشید کشفی یهود

كشفي در سال ۱۳۳۹ در انتخابات دوره ۲۱ مجلس شوراي ملي شركت كرد و به عنوان نماينده كليميان به مجلس راه يافت. او از اين پس به سبب موقعيت ويژه اي كه به مدد اسرائيل در ايران پيدا كرده بود، چند شركت مقاطعه كاري ايجاد كرد و با مدد عده اي از نورچشمي ها، به غارت بيت المال ايران مشغول ...

Read More »

جمشيدكشفي -۱ يكي اززرسالاران

جمشید کشفی یهود

يكي از نخستين يهودياني كه از ايران با شبكه جهاني صهيونيسم مرتبط شد و در جهت تأسيس دولت غاصب اسرائيل به تلاش و تكاپو پرداخت، جمشيد كشفي نام داشت. وي در ايام سلطنت احمد شاه قاجار به سال ۱۲۹۱ شمسي به دنيا آمد. پدرش ميرزا آقا كشفي از نزولخوران معروف بازار تهران بود. وي نيز به دنبال راه پدر رفت ...

Read More »
WpCoderX