جشن های 2500 ساله شاهنشاهی

عکس / شریف امامی در حاشیه جشن های ۲۵۰۰ ساله

شریف امامی

عکسی از جعفر شریف امامی (نفر سوم از چپ) و منوچهر اقبال (نفر چهارم از سمت چپ و پشت به دوربین) در جریان جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در پاسارگاد به تاریخ مهرماه ۱۳۵۰  شمسی؛ روز پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۴۰ شريف امامى، که خود پس از سقوط دولت منوچهر اقبال به دلیل تقلب انتخاباتی به نخست وزیری رسیده بود از سمت ...

Read More »
WpCoderX