تاریخ ایران

تاريخ ايران -۱ تاريخ به چه كار مي آيد؟

تاریخ

فصل اول مقدمه اي بر تاريخ ايران از گذشته تا صفويه «قد خلت م ن قبل كم سنن فسيروا ف ي الارض فانظروا كيف كان عاق به المكذ بين» قطعاً پيش از شما سنت هايي ]بوده و[ سپري شده است. پس در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است. «قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه ۱۳۷» ...

Read More »
WpCoderX