احسان طبری

عصبانیت امام از پرده کشیدن بین دانشجویان/ موافقت امام با آزادی احسان طبری

namazjome_14

احمد آقا از امام‌ نقل‌ کردند که‌ با آزادی‌ احسان‌ طبری [تئوریسین‌ حزب‌ توده‌] ـ که‌ مصاحبه‌خصوصی‌ کرده‌ ـ موافقند. قرار شد آزاد شود و تحت‌ نظر باشد. همچنین‌ امام‌ از اینکه‌ در یکی‌ ازکلاس‌های‌ دانشگاه‌ تهران‌ توسط جهاد دانشگاهی‌، مانع‌ بین‌ خانم‌ها و آقایان‌ دانشجو نصب‌ شده‌،ناراحت‌ شده‌اند خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ ؛ تا ...

Read More »
WpCoderX